Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24D5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CH2

Уведомления по чл.66 от АПК

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 19.10.2023

 

Публично обсъждане на проекта на план-сметката за 2024 г. и размера на ТБО на Община Златарица за 2024 г.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

На вниманието на всички заинтересовани лица


На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и във връзка с одобряване на План-сметката и определяне размера на такса за битови отпадъци в община Златарица за 2024 г. ви уведомяваме, че на 28.11.2023 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Община Златарица ще се проведе публично обсъждане на проекта на план-сметката за 2024 г. и размера на ТБО на Община Златарица за 2024 г.


Гражданите и други заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите на сайта на община Златарица, както и да правят предложения и възражения в деловодството на общинска администрация Златарица, до 16:00 ч. на 28.11.2023 г. и на имейл адрес: obshtina@zlataritsa.bg.

 

 

Денчо Тодоров

Кмет на Община Златарица

 

План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2024 г. за всяко населено място в община Златарица

Дата на публикуване: 19.10.2023

 

План - сметка за необходимите разходи на община Златарица, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2024 г.

Дата на публикуване: 19.10.2023

 

Предложение до Общински съвет Златарица относно одобряване на план – сметка за разходите от такса битови отпадъци за 2024 г. за всяко населено място в община Златарица

Дата на публикуване: 19.10.2023

 

 

Публично обсъждане на проекта на план-сметката за 2023 г. и размера на ТБО на Община Златарица за 2023 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На вниманието на всички заинтересовани лица

 

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и във връзка с одобряване на План-сметката и определяне размера на такса за битови отпадъци в община Златарица за 2023 г. ви уведомяваме, че на 28.11.2022 г. от 16:00 часа в заседателната зала на Община Златарица ще се проведе публично обсъждане на проекта на план-сметката за 2023 г. и размера на ТБО на Община Златарица за 2023 г.

Гражданите и други заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите на сайта на община Златарица, както и да правят предложения и възражения в деловодството на общинска администрация Златарица, до 16:00 ч. на 28.11.2022 г. и на имейл адрес: obshtina@zlataritsa.bg.

 


Михаил Ганев
Кмет на Община Златарица

 

План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г. за всяко населено място в община Златарица

 

План - сметка за необходимите разходи на община Златарица, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2023 г.

 

Предложение до Общински съвет Златарица относно одобряване на план – сметка за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. за всяко населено място в община Златарица