Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кмет на община Златарица

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 13.11.2023

ДЕНЧО ТОДОРОВ

 Контакти:

 тел: 0885 707 989,

 0615/3-54-20, вътр. 209

 

 е-mail: zam.kmet@zlataritsa.bg 

 

 

 

 

Биографични данни:

Роден на 25.07.1966 г. в гр. Велико Търново. Завършил НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново специалност „Мотострелкови“ – Национална полиция, а през 2007 г. магистратура по специалност „Право“ във Великотърновския университет. Работи като полицейски инспектор в Полицейски участък Златарица до 1998 г. До 2010 г. работи като Началник-група в РУ на МВР Велико Търново.

От 2010 г.  до 2019 г. е адвокат във Великотърновската адвокатска колегия.

От декември 2019 г. е заместник-кмет на Община Златарица.

От септември 2023 г. е Кмет на Община Златарица.

 

Правомощия, функции и отговорности:

Ръководи дейностите по благоустрояване и хигиенизиране на общината и опазване на околната среда;

Координира взаимоотношенията на общинската администрация с министерства, ведомства и финансови институции, държавни и частни търговски дружества, физически лица и синдикални организации за дейностите, за които отговаря;

Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението по пътищата в общината, състоянието и поддържането на пътната мрежа;

В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР, ПБЗН, Пробационна служба и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийна безопасност и спазването на законността на територията на общината;

Организира разработването и внася за приемане от общинския съвет на Общински план за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на областния план;

Ръководи дейностите по подготовка и работа при зимни условия на територията на община Златарица;

Организира и контролира работата на изпълнителите по поддръжка (техниците на ел. системи) при изпълнение на преките им задължения;

Контролира работата на медицинските сестри и фелдшерите, работещи в здравните кабинети на детските градини и училищата;

Организира и контролира дейностите и задачите по отбранително-мобилизационната подготовка, условията и реда за тяхното осъществяване, съгласно нормативната уредба, в т.ч. денонощните оперативни дежурни, съгласно ПМС №212/1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии;

Организира и координира действията, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия на територията на общината;

Организира и контролира дейността на Доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;

Подписва входящо-изходяща кореспонденция на Общинска администрация Златарица.

Насочва кореспонденцията и заявленията за административни услуги към съответните служители;

Подписва всички видове удостоверения:

  • издавани въз основа на Регистрите на населението на град Златарица, съгласно Закона за гражданската регистрация и Закона за наследството;
  • издавани от всички останали служители на Общинска администрация Златарица.

Извършва заверка на документи, нуждаещи се от легализация, издавани от кметове, кметски наместници и служители на Общинска администрация.

Изпълнява и други