Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кмет на община Златарица

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 27.03.2024

ДЕНЧО ТОДОРОВ

 Контакти:

 тел: 0885 707 989,

 0615/3-54-20, вътр. 209

 

 е-mail: zam.kmet@zlataritsa.bg 

 

 

 

 

Биографични данни:

Роден на 25.07.1966 г. в гр. Велико Търново. Завършил НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново специалност „Мотострелкови“ – Национална полиция, а през 2007 г. магистратура по специалност „Право“ във Великотърновския университет. Работи като полицейски инспектор в Полицейски участък Златарица до 1998 г. До 2010 г. работи като Началник-група в РУ на МВР Велико Търново.

От 2010 г.  до 2019 г. е адвокат във Великотърновската адвокатска колегия.

От декември 2019 г. е заместник-кмет на Община Златарица.

От септември 2023 г. е Кмет на Община Златарица.

 

Правомощия, функции и отговорности:

Подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия.  Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета. Ръководи и осъществяват цялостен контрол при изпълнение на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната им компетентност по съответните направления. Замества кмета при законоустановено отсъствие.

Ръководи  дейностите по благоустрояване и хигиенизиране на общината.

Участва при подготвяне на становища, доклади и предлага решения по проблеми, свързани с икономическото развитие на общината.

Организира дейността на обществен превоз на пътници по транспортна схема.

Организира и контролира изготвянето на общински транспортни схеми и транспортното обслужване и извършва разпределение на средствата за компенсиране на безплатни пътувания.

Организира, координира и контролира дейностите по безопасност на движение по пътищата в населените места на територията на община Златарица, изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране.

Участва в организацията и координацията на мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време.

Организира и контролира дейността на Доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Организира разработването и внася за приемане на общинския съвет Общински план за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на областния план.

Координира и контролира изпълнението на задачите по провеждане на отбранително-мобилизационна подготовка.

Контролира и отчита дейността по поддръжката на общинската инфраструктура, пътното и зимното поддържане на пътната мрежа, хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация.

Организира изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за улично и външно осветление на територията на общината за имоти – общинска собственост.

Осъществява контрол на дейностите по устройство на територията, кадастър и регулация, своевременно  планиране, реализиране и отчитане на капиталови разходи.

Ръководи, координира и осъществява контрол на строителството на територията на общината.

Контролира реализирането на инвестиционната политика в интерес на населението на общината.

Контролира придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на територията на общината.

Провеждане контрол по спазването на Закона за управление на етажната собственост.

Контролира изпълнението на договорите сключени в резултат на проведени обществени поръчки.

Контролира подготовката и кандидатстването на Община Златарица по различни европейски и национални програми и проекти.

Организира и контролира рекламната дейност на територията на общината.

Взаимодейства и координира дейностите изпълнявани от Управителя на ЗСУ и ДД по отношение на благоустрояване, хигиенизиране на общината и дейностите по управление на горите.

Осъществява контрол върху дейността на наетите лица по програмите и проектите по заетост.

Организира и контролира изпълнението на решенията на Общински съвет Златарица, отнасящи се за дейностите от направлението, за което отговаря.

Набира и обработва информация, изготвя анализи, прогнози и предложения за решения по проблеми на различни аспекти от дейността, за която отговаря – обществени поръчки, устройство на територията, кадастър и регулация, техническа и пътна инфраструктура, контрол по строителството, общинска собственост, икономически дейности, проекти и програми.

Координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, организации, фирми и други, по дейностите за които отговаря.

Изпълнява и други функции, дейности и задачи възложени със заповед на кмета на община Златарица.

 

МАРИЯН ПАСКАЛЕВ

 Контакти:

 тел: 0879540229,

 0615/3-54-20, вътр. 212

 

 е-mail: zkhd@zlataritsa.bg

 


 

Биографични данни:

Роден на 26.03.1970 г. в гр. Горна Оряховица. Завършил ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново, магистър, специалност „Икономика на кооперации“, а през 2020 г. във ВУАРР гр. Пловдив, магистратура по специалност „Управление на проекти“. Семеен, баща на една дъщеря.

От 1996 г. до 2003 г. работи в Община Лясковец като специалист „Контрол по цените и търговия“, началник-отдел “Стопански дейности“ и директор на дирекция „Икономическа политика, хуманитарни дейности и общинска охрана“.

От 2004 г. до 2008 г. работи в БМД „Инженеринг“ ЕООД - семеен частен бизнес.

От 2008 г. до 2023 г. е Секретар на Община Лясковец.

От януари 2024 г. е заместник-кмет на Община Златарица. 

Правомощия, функции и отговорности:

Подпомага кмета при осъществяване на неговите правомощия. Представлява общината в случаите, когато е упълномощен от кмета. Ръководи и осъществява цялостен контрол при изпълнение на дейностите и задачите, произтичащи от функционалната му компетентност по съответните направления.

Замества кмета при законоустановено отсъствие.

Координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за решения по проблеми на различни аспекти от дейността, за която отговаря – опазване на околната среда, управление на отпадъците, събираемост на приходите, гражданска регистрация и ритуали, туризъм, търговия, образование, култура, социални, спортни и младежки дейности и др. интеграционни политики.

Контролира дейностите по образование, култура, спорт и туризъм, търговия, социални дейности, етнически и интеграционни въпроси, здравеопазване и вероизповедания на територията на община Златарица.

Контролира дейностите на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Златарица.

Осъществява координация на работата с Дирекция „Социално подпомагане" гр. Елена, във връзка с предоставянето на социални услуги на територията на община Златарица.

Осъществява координация с директори на училища и детски градини.

Председателства Местната комисия за БППМН.

Контролира работата на медицинските сестри и фелдшерите, работещи в здравните кабинети на детските градини и училищата.

Контролира законовото разходване и отчитане на средствата за транспорт на ученици, както и субсидиите на читалища и спортни клубове.

Контролира и координира изпълнението на общинската политика за културно и духовно развитие, поддържането на база данни за състоянието на всички културни институти и организации.

Организира и контролира разработването на концепции и програми за опазване на околната среда, дейността по третиране на твърдите битови отпадъци, поддържане на зелени системи, опазване чистотата на въздуха.

Участва в организиране и координация на действията, свързани с осигуряването на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия на територията на общината.

Взаимодейства и координира дейностите изпълнявани от Управителя на ЗСУ и ДД по отношение на социалните дейности и услуги.

Организира и контролира дейностите по поддръжка на екологичното равновесие и устойчива зелена система.

Съгласува и контролира разработването и изпълнението на проекти в направлението, за което отговаря.

Ръководи дейността на комисии с постоянен и временен характер, определени със заповед на кмета на общината или с решение на Общинския съвет по повод изпълнение на конкретни задачи.

Координира взаимоотношенията на общината с министерства, ведомства, организации, фирми и други, по дейностите, за които отговаря.

Организира и провежда контрол по изпълнението на решенията на Общински съвет Златарица, отнасящи се до ръководените от него дейности.

Изпълнява и други функции, дейности и задачи възложени със заповед на кмета на община Златарица.