Определена е територията на Община Златарица, както и честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2022 г.

Дата на публикуване: 30.10.2021
Последна актуализация: 30.10.2021

 

З А П О В Е Д

№ РД-12-449/26.10.2021 г.

 

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Територията, определена с одобрена кадастрална карта на гр. Златарица за граници на района за организирани услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината през 2022 година.

2. Териториите на населените места, определени с одобрена кадастрална карта: с. Горско Ново село, с. Дедина, с. Долно Шивачево, с. Дълги Припек, с. Калайджии, с. Равново,  с. Разсоха, с. Резач, с. Родина, с. Росно, с. Сливовица, с. Средно село и с. Чешма за граници на райони за организирани услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, през 2022 година.

3. Териториите на юридическите лица:

Недвижимите имоти, собственост на община Златарица за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година:

- партиден № 5404F235 с. Росно – Ретранслатор;

- партиден № 5404F236  с. Сливовица – Ретранслатор;

- партидни №№ 5404H868; 5404H869; 5404H870; 5404H871; 5404H872; 5404H873; 5404H874; 5404H875; 5404H876; 5404H877; 5404H878; 5404H880; 5404H881; 5404H882; 5404H883; 5404H885; 5404Н4316; 5404Н4536; 5404Н4537; 5404Н4538;  5404Н4539  с. Дединци - жилищни имоти;

- партидни №№ 5404F3639; 5404F3738; 5404F3739; 5404F3835; 5404F3836; 5404F3837; 5404F3838; 5404F3839; 5404F3846; 5404F6150; 5404F6151; 5404F3894; 5404F3896; 5404F3897; 5404F4559;  5404F4612;  5404F4613; 5404F5004; 5404Н2868 и 5404Н3847 гр. Златарица – нежилищни и жилищни имоти.

4.  Териториите на физическите лица:

4.1. с. Росно – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.2. с. Разсоха – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.3. с. Дуровци – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.4. с. Горна Хаджийска – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.5. с. Сливовица – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.6. с. Дълги Припек – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.7. с. Делова махала – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.8. с. Калайджии – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.9. с. Чешма – къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

4.10 с.Родина - къщи с дворни места - за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година. (Приложение 1).

5. Населените места в Община Златарица – с. Дединци, с. Рибарци,  с. Изворци, с. Новогорци, с. Чуката, с. Овощна, с. Рекичка, с. Чистово и с. Горско Писарево за граници на райони за организирана услуга третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации през 2022 година.

6. „ЗСУ по ДД“ гр. Златарица да извършва дейностите организирани услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране генерирани на територията на Община Златарица и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в  община Златарица през 2022 година, съгласно приложен график. (Приложение 2)

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Управителят на ЗСУ и ДД, директори на дирекции „Обща администрация“ и „Специализирана администрация“, началник отдел „Местни приходи и ГРАО“ за сведение и изпълнение, секретарят на община Златарица,  кметове и кметски наместници на населените места в община Златарица за сведение.

Контрол по изпълнение на Заповедта ще осъществява заместник кмета на Община Златарица.

 

       /П/

МИХАИЛ ГАНЕВ  

Кмет на Община Златарица

 

 

 

 

Приложение № 2

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: /П/

 

 

МИХАИЛ ГАНЕВ

Кмет на Община Златарица

 

 

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К

 

На услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране от улици и населени места на територията на  Община Златарица за 2022 година.

 

I. Всеки понеделник от месеца – гр. Златарица живущите по течението на десния бряг на р. Златаришка (всички улици от Ел. подстанция до изхода на града посока с. Горско Ново село, в т. ч. м. Лъката централна градска част, около Райчевото)

 

II. Всеки вторник от месеца – гр. Златарица живущите по течението на левия бряг на р. Златаришка (всички улици от Стадиона до изхода на града посока гр. Велико Търново, в т. ч. м. Сейковото, м. Черничките, м. Синора)

 

III. Първи и трети вторник от месеца (през седмица) селата – Разсоха, Дедина и Равново.

 

IV. Втори и четвърти вторник от месеца (през седмица) село Родина.

 

V. Първа и трета сряда от месеца (през седмица) селата – Сливовица, Чешма и Горско Ново село.

 

VI. Всяка втора и четвърта сряда от месеца (през седмица) селата – Средно село, Дълги припек, Калайджии, Резач, Долно Шивачево и Росно, както и централна  част на с. Родина и с. Горско Ново село.

 

VII. Всеки четвъртък от месеца

 

  • за периода от месец април до месец октомври – зелени и биоразградими отпадъци на гр. Златарица
  • за периода от месец ноември до месец март – отпадъци от пепел и сгурия от определените и поставени за това съдове в гр. Златарица

 

VIII. Всеки петък от месеца – град Златарица.

IX. При необходимост независимо от утвърденият график се извозват ТБО от училища, детски градини или се подпомагат мероприятия на Община Златарица.

 

Изготвил: /П/

Директор на дирекция СА