Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Обявление относно подаване на заявления за закупуване на дървесина от временен горски склад

Дата на публикуване: 05.04.2024
Последна актуализация: 05.04.2024

 

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание  чл. 111 от Закона за горите /ЗГ/, и необходимостта от задоволяване потребностите на населението на Община Златарица с дърва за огрев Ви уведомяваме, че желаещите могат да бъдат включени в списъци за закупуване на дървесина от временен горски склад като подадат заявление по образец до 30 април 2024 г., по един от следните начини: в Община Златарица - Център за административно обслужване, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22 или при съответния кмет/кметски наместник по постоянен или настоящ адрес на лицето. Заявлението следва да съдържа трите имена, постоянен и настоящ адрес на не повече от един член на домакинството, както и количеството дървесина, което желае да закупи. Количеството дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 8 пространствени кубични метра.

            Право да закупят дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Златарица.

            След изтичане на срока 30.04.2024 г. Община Златарица ще обяви списъка на лицата, подали заявление, на видно място в сградата на общината и ще го публикува на интернет страницата си.

            В срок до 15 май 2024 г. Община Златарица, ще извърши проверка на списъка и при необходимост ще приеме заявления за изменение и допълнение в него.

            В срок до 31 май 2024 г., ДГС – Елена при необходимост може да допълни списъка въз основа на заявления от лица, които отговарят на изискванията, но не са включени в изпратения от Община Златарица списък. След изтичане на срока окончателният списък по населени места ще бъде публикуван на интернет страницата на ДГС - Елена и ще бъде изпратен на Кмета на Община Златарица за изпълнение. Кметът на Общината писмено уведомява директора на ДГС – Елена какъв обем от заявените количества дървесина ще бъде добит от горски територии - общинска собственост.

            До края на месец юни Община Златарица публикува на интернет страницата на Община Златарица актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен, както и данни за всички регистрирани към датата на публикуване обекти по чл. 206 от Закона за горите /ЗГ/, в които се извършва търговия с дърва за огрев на територията на Община Златарица.

            На лицата, вписани в списъка се осигурява дървесина от горските територии, собственост на Община Златарица, а когато това е невъзможно - от горските територии - държавна собственост.

            Заявленията се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физическите лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, които имат право да закупуват дървесината от горските територии - общинска или държавна собственост. При установяване на превишение на заявените дърва за огрев над допустимите количества, определени с решение на Общински съвет Златарица, се прилага коефициент на редукция спрямо всички заявители.

            Общинска горска структура към ЗСУ и ДД предоставя дървесината на лицата, включени в списъка в срок до 31 ноември 2024 г. на текущата година.

 

Заявление дърва
Дата на публикуване: 05.04.2024