Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Подаване на заявления за закупуване на дървесина от временен горски склад

Дата на публикуване: 13.03.2023
Последна актуализация: 26.06.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Община Златарица уведомява желаещите, че могат да бъдат включени в списъци за закупуване на дървесина от временен горски склад като подадат заявление по образец до 31 март 2023 г., по един от следните начини: в Община Златарица - Център за административно обслужване, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22 или при съответния кмет/кметски наместник по постоянен или настоящ адрес на лицето. Заявлението следва да съдържа трите имена, постоянен и настоящ адрес на не повече от един член на домакинството, както и количеството дървесина, което желае да закупи. Количеството дървесина, което едно домакинство може да закупи за една календарна година, е до 10 пространствени кубични метра.

        Право да закупят дърва за огрев имат физически лица, които не са търговци – за лична употреба, без право на продажба, които имат постоянен или настоящ адрес на територията на Община Златарица.

Пълния текст на обявлението и повече подробности може да видите тук