Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ0
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUDJ7

Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Златарица за 2021 г.

Дата на публикуване: 16.06.2022
Последна актуализация: 16.06.2022

П О К А Н А
от
Председателят на Общински съвет Златарица – Стефан Бранзелов

 
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 31, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Златарица, кани всички граждани на Общината, представители на бизнес-средите, Неправителствени организации, пенсионери, младежки организации, второстепенните разпоредители с бюджет  и цялата общественост на:
 
Публично обсъждане на Годишния отчет на бюджета на Община Златарица за 2021 г.

Уважаеми съграждани,
Публичното  обсъждане на годишния отчет на бюджета за 2021 г. ще се проведе на 27.06.2022 г. (понеделник) от 10,30 часа в заседателна зала на Общински съвет – приземния етаж на сградата на Общинска администрация, град Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22.
 при следният дневен ред:
1. Годишен план на бюджета за 2021 г. по приходната и разходна част, по функции, дейности и параграфи на Община Златарица.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Златарица за 2021 год. по приходната и разходна част, по функции, дейности и параграфи.
3. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 год. на Община Златарица.

Желаещите предварително да се запознаят с материалите по отчета могат да направят това на интернет страницата на общината – https://zlataritsa.bg/

Становища по годишния отчет на бюджета за 2021 г. на Община Златарица могат да се предоставят в „Информационен център” при община Златарица или на e-mail: obs@zlataritsa.bg
За постъпилите становища от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет Златарица.

СТЕФАН БРАНЗЕЛОВ    
Председател на Общински съвет Златарица